• این بوستان کوچک در یکی از خیابان‌های قدیمی شهر به نام «ارگ» و با اسم فعلی امام خمینی(ره) قرار دارد. گویا در گذشته ...