• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    مبحث دوازدهم مقررات ملّی: ساختمان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    چک لیست کنترلی بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    سند چشم انداز شهر مشهد... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    مبحث بیست و دوم مقررات ملّی ساختمان: مراقبت و نگهداری از ساختمانها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه 12 ))
    ضرورت ورود کدملی و تکمیل اطلاعات مالکین... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    پیش نویس قانون مدیریت شهری... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    سامانه هوشمند مدیریت حمل و نقل شهری فاز اول اتوبوسرانی... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    راهنمای تائید فیش از بانک... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قانون شهرداریها... ((شورای اسلامی شهر ))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی... (( قدیم منطقه 10 ))
    مبحث چهاردهم مقررات ملّی: ساختمان تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث چهارم مقررات ملّی ساختمان: الزامات عمومی ساختمان ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... (( منطقه 11 ))
    مبحث نوزدهم مقررات ملّی ساختمان: صرفه جویی درمصرف انرژی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    کروکی محل قرارگیری درختان... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... ((معاونت فنی و عمرانی ))