• سامانه مجوز تخریب
    ثبت پیشنویس
    بررسی توسط واحد تخریب
    محاسبه هزینه و پرداخت
    صدور مجوز تخریب
    امکان ثبت فرم سامانه مجوز تخریب جدید وجود ندارد

    درخواست صدور مجوز تخریب
    مشخصات
    نام ونام خانوادگی پیمانکار :نام و نام خانوادگی مالک :
    آدرس :منطقه :
    شماره پروانه ساخت :تاریخ پروانه ساخت :
    کد پیمانکار :کد نوسازی :
    توضیحات :
    تلفن همراه :پست الکترونیک :