• در ایران، میزان تولید زائدات ساختمانی و عمرانی معمولا چهار برابر پسماند شهری است؛ به همین دلیل، مدیریت این گروه از پسماندها یکی از ...