• چهارشنبه،22 آذر 1396
 • ورود
     
   • اطلاعات تماس
    ارزیابی تأمین کنندگان : 38929710
    راهبر ارشد سامانه : 31292817
    پاسخگویی به سوالات : 31291513-051
     کاربران محترم : در صورت هر گونه مشکلی جهت ورود به سایت با شماره 31291513-051 تماس حاصل فرمایید.
    جستجوی تامین کنندگان
     
    انفورماتیک- خدمات شبکه های اطلاع رسانی providers(11)
    شرکت آریا همراه سامانه
    تهران-تهران
    رشتهرتبهتعداد کار مجازظرفیت کار(ریال)
    انفورماتیک- تولید و ارایه رایانه های غیر main frame۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- تولید و ارایه دستگاههای جانبی۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- تولید و ارایه قطعات و ملزومات۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- ارایه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- ارایه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم و ابزار۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- خدمات شبکه های اطلاع رسانی providers۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- خدمات پشتیبانی۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- آموزش و پژوهش۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- سیستم های اتوماسیون صنعتی۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- سیستم های ویژه۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    ارتباطات۵۳۹۲۹,۷۰۱,۵۰۰,۰۰۰
    حقوقی
    شرکت داده پردازی ایران
    تهران-تهران
    رشتهرتبهتعداد کار مجازظرفیت کار(ریال)
    انفورماتیک- ارایه و پشتیبانی سخت افزارmain frame۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- خدمات شبکه های اطلاع رسانی providers۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- ارایه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم و ابزار۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- خدمات پشتیبانی۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    حقوقی
    پایا سیستم مرو
    خراسان رضوی-مشهد
    رشتهرتبهتعداد کار مجازظرفیت کار(ریال)
    انفورماتیک- امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ۶۷۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری۶۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- خدمات پشتیبانی۶۶۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- سیستم های ویژه۴۶۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی۴۷۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات۵۶۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- خدمات شبکه های اطلاع رسانی providers۶۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    حقوقی
    مرکز گسترش فناوری اطلاعات
    تهران-تهران
    رشتهرتبهتعداد کار مجازظرفیت کار(ریال)
    انفورماتیک- مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- تولید و ارایه رایانه های غیر main frame۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- ارایه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم و ابزار۵۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- ارایه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا۵۱۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- تولید و ارایه دستگاههای جانبی۵۹۶۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- سیستم های اتوماسیون صنعتی۵۱۰۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- خدمات پشتیبانی۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- آموزش و پژوهش۵۱۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- خدمات شبکه های اطلاع رسانی providers۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- سیستم های ویژه۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    حقوقی
    آریاناگستر اسپادانا
    اصفهان-اصفهان
    رشتهرتبهتعداد کار مجازظرفیت کار(ریال)
    انفورماتیک- شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی۵۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- خدمات شبکه های اطلاع رسانی providers۵۹۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ۶۷۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
    حقوقی
    داده پردازان دوران
    تهران-تهران
    رشتهرتبهتعداد کار مجازظرفیت کار(ریال)
    انفورماتیک- آموزش و پژوهش۵۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- ارایه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا۵۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- ارایه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم و ابزار۶۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- تولید و ارایه دستگاههای جانبی۶۷۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- تولید و ارایه رایانه های غیر main frame۵۹۶۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- خدمات پشتیبانی۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- خدمات شبکه های اطلاع رسانی providers۶۷۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- سیستم های ویژه۶۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- سیستم های اتوماسیون صنعتی۶۷۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- تولید و ارایه قطعات و ملزومات۶۷۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    حقوقی
    سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز
    تهران-تهران
    رشتهرتبهتعداد کار مجازظرفیت کار(ریال)
    انفورماتیک- تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- تولید و ارایه دستگاههای جانبی۵۱۰۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- ارایه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا۶۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- ارایه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم و ابزار۶۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- خدمات شبکه های اطلاع رسانی providers۶۷۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی۶۷۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات۶۷۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- خدمات پشتیبانی۶۷۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ۶۷۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- آموزش و پژوهش۶۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    حقوقی
    شرکت ارتباطات فرهنگ آزما
    تهران-تهران
    رشتهرتبهتعداد کار مجازظرفیت کار(ریال)
    انفورماتیک- خدمات پشتیبانی۶۷۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات۶۷۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی۵۱۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- خدمات شبکه های اطلاع رسانی providers۵۹۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری۶۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- تولید و ارایه دستگاههای جانبی۶۷۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ۶۷۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- ارایه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم و ابزار۶۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    حقوقی
    صنایع الکترونیک زعیم
    تهران-تهران
    رشتهرتبهتعداد کار مجازظرفیت کار(ریال)
    ارتباطات۵۳۹۲۹,۷۰۱,۵۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- ارایه و پشتیبانی سخت افزارmain frame۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- تولید و ارایه رایانه های غیر main frame۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- تولید و ارایه دستگاههای جانبی۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- ارایه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم و ابزار۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- خدمات شبکه های اطلاع رسانی providers۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- خدمات پشتیبانی۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- آموزش و پژوهش۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    حقوقی
    شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت
    تهران-تهران
    رشتهرتبهتعداد کار مجازظرفیت کار(ریال)
    ارتباطات۵۳۹۲۹,۷۰۱,۵۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- ارایه و پشتیبانی سخت افزارmain frame۵۱۰۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- تولید و ارایه رایانه های غیر main frame۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- تولید و ارایه دستگاههای جانبی۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- ارایه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- ارایه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم و ابزار۵۱۰۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    انفورماتیک- خدمات شبکه های اطلاع رسانی providers۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- خدمات پشتیبانی۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- آموزش و پژوهش۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    انفورماتیک- سیستم های ویژه۵۱۲۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
    حقوقی