•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی آموزشگاه کنترل ابزار دقیق
    تلفن :38434297
    آدرس :احمدآباد- قائم 21 -پلاک 23
    توضیحات1 : برادران
    توضیحات2 : مصطفی عزیزی
    تلفن :36084920
    آدرس :بین چهارراه دانش آموز و معلم 28 پ 884
    توضیحات1 : برادران
    توضیحات2 : حمید رضا رضایی صدر آبادی
    تلفن :-
    آدرس :آزاد شهر-نبش امامت 27 - پلاک 137
    توضیحات1 : برادران
    توضیحات2 : غلامحسن سامی
    تلفن :-
    آدرس :وکیل آباد- سیدرضی 38- پلاک286
    توضیحات1 : برادران
    توضیحات2 : مهدی توانا شیروان
    تلفن :36638355
    آدرس :قاسم آباد- ادیب جنوبی 1 -پلاک 21
    توضیحات1 : برادران
    توضیحات2 : محمد علیان
    تلفن :37611510
    آدرس :بلوار سازمان آب شهید صادقی 12 نبش چهارراه اول
    توضیحات1 : برادران
    توضیحات2 : آصف عبداله زاده زر مهری