• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    رأی شماره ۴۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف ۱ـ۴ طرح تفصیلی قائم شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قائم شهر مبنی بر واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربری عمومی به ... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره ۱۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2/6102/ش - 1384/12/20 شورای اسلامی شهر مشهد ... (( کلان شهرهای ایران))
    نقشه جامع علمی کشور ... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب- مصوب 71/2/18... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    دستورالعمل فعالیت برگزاری هم اندیشی و تهیه کاربست عملیاتی| ویرایش 03... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    دستورالعمل طرح بوستان در بوستان| ویرایش 03... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عملیات ساختمانی، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی... (( کلان شهرهای ایران))
    آیین نامه اجرایی تقدیر و تجلیل از خادمین ورزش "رسم پهلوانی"| ویرایش 01... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    دستورالعمل تلفیق آمار و تحلیل اطلاعات حوزه فرهنگی و اجتماعی | ویرایش 03... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    نظام نامه ها و آئین نامه های حوزه... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستور العمل عید تا عید| ویرایش 03... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    قوانین محاسبات عمومی کشور... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستورالعمل ثبت برآورد در سامانه های سیبنا ومتره ، برآورد و صورت وضعیت (پی وب)... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستور العمل تلفیق آمار و تحلیل اطلاعات| ویرایش 02... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    دستورالعمل فعالیت حجم و یادمان های دائم شهری| ویرایش 02... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    قانون مدیریت پسماندها مصوب 83/2/20... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    دستورالعمل انتقال ردیف های فهارس بهای 92 به 93... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستورالعمل برگزاری نماز جماعت در بوستان| ویرایش 02... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    گزارش طرح پژوهشی مطالعه استانداردسازی تعاریف و مفاهیم واقدام و شاخصی های آماری... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی ... (( کلان شهرهای ایران))