• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    قانون شهرداریها و اصلاحات بعدی آن... (( کمیسیون کلان شهرها))
    بخشنامه بودجه سال 97 ... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    آیین نامه‌مالی‌شهرداریها: امورمعاملات... (( منطقه چهار ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک ... ((منطقه 9))
    دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین نامه اجرایی... (( منطقه 6 ))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... (( منطقه 6 ))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه 8 ))
    قانون نظام صنفی: مجازات... (( منطقه چهار ))
    قانون نوسازی و عمران شهری... (( منطقه چهار ))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه 11 ))
    آیین‌نامه‌مالی‌شهرداریها: مناقصه... (( منطقه چهار ))
    ابلاغ فرایند جدید گردشکار هیات پارکینگ به همراه آموزش... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    دستورالعمل های بارگذاری شده در مبصا... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    دستورالعمل آموزش ورزش همگانی (آقایان- بانوان)| ویرایش 01... (())
    آیین‌نامه‌مالی‌شهرداریها: مقررات عمومی... (( منطقه چهار ))
    آثار و پیامدهای سوء طلاق برای خانواده... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    کتاب بودجه سال 1397 ... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    نظام نامه ها و آئین نامه های حوزه ... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    الگوی استقراربودجه ریزی بر مبنای عملکرد در شهرداری مشهد ... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    01.1.برنامه ملی آمار کشور... (( کمیسیون کلان شهرها))