• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... (( منطقه 6 ))
    فرم مشخصات مدرس سمینارها و همایشهای شهرداری... ((دفتر نوسازی و تحول سازمانی))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه پنج ))
    امور مالی: بودجه... (( منطقه چهار ))
    آیین‌نامه‌مالی‌شهرداریها: مناقصه... (( منطقه چهار ))
    سیاست های ابلاغی کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر (21 سیاست)... (())
    16 سیاست حوزه فرهنگی درسال 1394... (())
    آیین‌نامه‌مالی‌شهرداریها: مقررات عمومی... (( منطقه چهار ))
    دستورالعمل اولویت بندی پروژه ها ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    فرم ارزشیابی دوره... ((دفتر نوسازی و تحول سازمانی))
    دستورالعمل مشارکت با تشکل های محلی| ویرایش 03... (())
    گزارش عملکرد سال 1392... ((سازمان حمل و نقل ترافیک ))
    نظام نامه ها و آئین نامه های حوزه ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    بخشنامه بودجه سال 97 ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    01.1.برنامه ملی آمار کشور... (( کمیسیون کلان شهرها))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی... (( منطقه 6 ))
    مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری زیبا سازی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    فرم صورت جلسه ... ((دفتر نوسازی و تحول سازمانی))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک ... ((منطقه 9))
    دستور العمل محله ما محله زندگی| ویرایش 03... (())