• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    بخشنامه بودجه سال 97 ... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه 8 ))
    گزارش طرح پژوهشی " تدوین مدل مفهومی حاکمیت جامع مدیریت پروژه شهرداری مشهد"... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    قانون نوسازی و عمران شهری... (( منطقه چهار ))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه 11 ))
    قانون نظام صنفی: مجازات... (( منطقه چهار ))
    مجموعه ضوابط و مقررات سازماندهی و ساختار شهرداری ها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    آیین‌نامه‌مالی‌شهرداریها: مناقصه... (( منطقه چهار ))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... (( منطقه 6 ))
    دستورالعمل آموزش ورزش همگانی (آقایان- بانوان)| ویرایش 01... (())
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک ... ((منطقه 9))
    دستورالعمل های بارگذاری شده در مبصا... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    آیین‌نامه‌مالی‌شهرداریها: مقررات عمومی... (( منطقه چهار ))
    نظام نامه ها و آئین نامه های حوزه ... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    01.1.برنامه ملی آمار کشور... (( کمیسیون کلان شهرها))
    فرم مشخصات مدرس سمینارها و همایشهای شهرداری... ((دفتر نوسازی و تحول سازمانی))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه پنج ))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی... (( منطقه 6 ))
    آیین‌نامه‌مالی‌شهرداریها: پیمان... (( منطقه چهار ))
    امورمالی: اموال... (( منطقه چهار ))