• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    دستورالعمل مشارکت با تشکل های محلی| ویرایش 03... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    آیین‌نامه‌مالی‌شهرداریها: پیمان... (( منطقه چهار ))
    قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ... (( کلان شهرهای ایران))
    دستورالعمل های بارگذاری شده در مبصا... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    بودجه پیشنهادی سال 1397 شهرداری مشهد مقدس وحوزه اقتصادی ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    01.1.برنامه ملی آمار کشور... (( کمیسیون کلان شهرها))
    دستور العمل محله ما محله زندگی| ویرایش 03... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی... (( منطقه 6 ))
    فرم صورت جلسه ... ((دفتر نوسازی و تحول سازمانی))
    امور مالی: صندوق و عملیات استقراضی شهرداری... (( منطقه چهار ))
    امورمالی: اموال... (( منطقه چهار ))
    فرم اطلاعات شرکتها و موسسات برگزار کننده دوره ها و سمینارهای آموزشی... ((دفتر نوسازی و تحول سازمانی))
    نقشه استراتژیک عرصه امور خدمات و زیرساختهای اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    نقشه استراتژیک عرصه ورزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    آیین‌نامه‌مالی‌شهرداریها: مزایده... (( منطقه چهار ))
    دستورالعمل تلفیق آمار و تحلیل اطلاعات حوزه فرهنگی و اجتماعی| ویرایش 01... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    16 سیاست حوزه فرهنگی درسال 1394... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    دستورالعمل فعالیت های گردشگری حوزه ی مناطق| ویرایش 04... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    گزارش حسابرسی مستقل به انضمام صورتهای مالی ویادداشتهای همراه تفریغ بودجه سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1394... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    چشم انداز شهر مشهد با محوریت شهرداری مشهد... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))