• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    فرم ارزشیابی دوره... ((دفتر نوسازی و تحول سازمانی))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه پنج ))
    آیین‌نامه‌مالی‌شهرداریها: مناقصه... (( منطقه چهار ))
    گزارش حسابرسی مستقل به انضمام صورتهای مالی ویادداشتهای همراه تفریغ بودجه سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1394... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    16 سیاست حوزه فرهنگی درسال 1394... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    دستورالعمل های بارگذاری شده در مبصا... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی... (( منطقه 6 ))
    آیین‌نامه‌مالی‌شهرداریها: پیمان... (( منطقه چهار ))
    قوانین و مقررات مسابقات Minecraft... (( گیم))
    01.1.برنامه ملی آمار کشور... (( کمیسیون کلان شهرها))
    دستورالعمل تلفیق آمار و تحلیل اطلاعات حوزه فرهنگی و اجتماعی| ویرایش 01... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    امورمالی: اموال... (( منطقه چهار ))
    آیین نامه شوراهای اجتماعی محلات مشهد| ویرایش 07... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    دستور العمل محله ما محله زندگی| ویرایش 03... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    دستورالعمل فعالیت های گردشگری حوزه ی مناطق| ویرایش 04... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    نظام نامه ها و آئین نامه های حوزه ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    قانون بودجه سال 1394 کل کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ... (( کلان شهرهای ایران))
    امور مالی: صندوق و عملیات استقراضی شهرداری... (( منطقه چهار ))
    آیین‌نامه‌مالی‌شهرداریها: مزایده... (( منطقه چهار ))