• قوانین و مقررات
    ایجاد دسترسی قطع همکاری کاربر توسط مدیر مسئول دفتر... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه 10 ))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی... (( منطقه 10 ))
    نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    صدور شناسنامه فنی ساختمان مطابق با دستورالعمل جدید وزیر محترم راه و شهرسازی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    عوارض مازاد تراکم... (( منطقه یک ))
    قوانین فنی و اجرایی... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    مبحث نهم مقررات ملّی: ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    راهکارههای پیشگیری از سرقت از کودکان ... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    مقررات ملی ساختمان مرتبط با ایمنی و محافظت ساختمانها در برابر حریق... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    پیش نویس قانون مدیریت شهری... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    قانون شهرداریها... ((شورای اسلامی شهر ))
    مبحث دوازدهم مقررات ملّی: ساختمان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... (( منطقه 11 ))
    مبحث هشتم مقررات ملّی ساختمان: طرح‌واجرای‌ساختمانهای‌بامصالح‌بنایی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    نظام نامه پیشنهادات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آیین نامه ها ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    نحوه برداشت انباری ... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))