• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    ارسال کدنوسازی مکان دفتر... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    لیست همکاران محترم بازرسی مستقر در مناطق... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    نظام نامه جامع تملک... ((سازمان زمین و مسکن))
    عوارض مازاد تراکم... (( منطقه یک ))
    قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز... (( منطقه 10 ))
    پیشروی جهت اجرای نماسازی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی... (( منطقه 10 ))
    نحوه برداشت انباری ... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    مبحث نهم مقررات ملّی: ساختمان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    راهکارههای پیشگیری از سرقت از کودکان ... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    قوانین فنی و اجرایی... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    مقررات ملی ساختمان مرتبط با ایمنی و محافظت ساختمانها در برابر حریق... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    پیش نویس قانون مدیریت شهری... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    مبحث دوازدهم مقررات ملّی: ساختمان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آیین نامه ها ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قانون شهرداریها... ((شورای اسلامی شهر ))
    مبحث هشتم مقررات ملّی ساختمان: طرح‌واجرای‌ساختمانهای‌بامصالح‌بنایی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... (( منطقه 11 ))