• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آیین نامه ها ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    نحوه تعیین کد ارتفاعی طبقات با توجه به توپوگرافی زمین... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    چکیده سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد ... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    مبحث هفدهم مقررات ملّی ساختمان: لوله کشی گاز طبیعی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    رعایت ضوابط نصب تابلو... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تعرفه دفاتر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قانون نوسازی و عمران شهری... (( منطقه یک ))
    اطلاع رسانی ضوابط جدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مشخصات وب کم مورد استفاده در دفاتر... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    نحوه برداشت ساختمان توسط کارشناس بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    دستورالعمل ها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آئین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    صدور شناسنامه فنی ساختمان مطابق با دستورالعمل جدید وزیر محترم راه و شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تعریف حیاط خلوت و وید جهت استفاده در گزارش بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض تغییر کاربری... (( منطقه یک ))
    مصوبات جدیددرامدی و فایل اموزشی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    پیشروی جهت اجرای نماسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    شیوه نامه ها ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    هوشمند سازی بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))