• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    روش اجرایی نظارت عملکرد پروژه های تفویضی... ((گروه سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات))
    نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1391... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی طاش: ... (( منطقه یک ))
    ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    حسابداری... (( منطقه 11 ))
    آیین نامه کارگروه شهرالکترونیک... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    شناسایی و اولویت بندی خدمات معاونت خدمات و محیط زیست شهری در راستای ارائه خدمات الکترونیکی... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    لایحه برنامه عملیاتی 90-92 شهرداری مشهد و سازمانهای تابعه... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی خازنی ... (( منطقه 8 ))
    امور مالی: صندوق و عملیات استقراضی شهرداری... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    مرکز پایش آلاینده های محیط زیست مشهد مقدس "روز قانون،هوای پاک"... ((سازمان میادین میوه ،تره بار و ساماندهی مشاغل))
    قوانین شهری... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    آئین نامه ساماندهی وانت بارهای عمومی... ((معاونت حمل و نقل و ترافیک ))
    امور مالی: هزینه ها ... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی مهرآزان ... (( منطقه 8 ))
    هزینه ها ... ((منطقه 9))
    قوانین و مقررات مسابقات PES... (( گیم))
    قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    عوارض دیوارکشی... (( منطقه یک ))
    املاک ... (( منطقه 11 ))