• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی طاش: ... (( منطقه یک ))
    آیین نامه کارگروه شهرالکترونیک... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی خازنی ... (( منطقه 8 ))
    شناسایی و اولویت بندی خدمات معاونت خدمات و محیط زیست شهری در راستای ارائه خدمات الکترونیکی... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    لایحه برنامه عملیاتی 90-92 شهرداری مشهد و سازمانهای تابعه... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    امور مالی: صندوق و عملیات استقراضی شهرداری... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قوانین شهری... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    حسابداری... (( منطقه 11 ))
    امور مالی: هزینه ها ... ((سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ))
    قوانین و مقررات مسابقات PES... (( گیم))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی مهرآزان ... (( منطقه 8 ))
    آئین نامه ساماندهی وانت بارهای عمومی... ((معاونت حمل و نقل و ترافیک ))
    هزینه ها ... ((منطقه 9))
    مرکز پایش آلاینده های محیط زیست مشهد مقدس "روز قانون،هوای پاک"... ((سازمان میادین میوه ،تره بار و ساماندهی مشاغل))
    قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی... (( منطقه 12 ))
    اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ... ((مدیریت فضای سبز شهری))
    شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1391... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    حسابداری ... ((منطقه 9))