• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آلبوم بودجه سال 1394 شهرداری مشهد... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    حسابداری... (( منطقه 11 ))
    جریمه عدم رعایت عقب نشینی جانبی در ارتفاع... (( منطقه یک ))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    چک لیست نگهداری ماهیانه ایستگاه های پمپاژ ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه یک ))
    عوارض دیوارکشی... (( منطقه یک ))
    تخفیفها و معافیتها... (( منطقه یک ))
    دستورالعمل بهبود گردشکار پروانه ساختمانی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    برنامه راهبردی شهرداری مشهد - سال 87... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    حذف عوارض نقل و انتقال و تفکیک عرصه... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض طبقه اضافه... (( منطقه یک ))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    آشنایی با ضوابط اوراق مشارکت ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    کمیسیون ماده 100... (( منطقه 11 ))
    عوارض مزایای ورود به محدوده خدماتی... (( منطقه یک ))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه... ((شورای اسلامی شهر ))
    حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    درج پلان پارکینگ در فولدر اختصاصی... (( اداره کل امور شهرسازی ))