• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    چک لیست نگهداری ماهیانه ایستگاه های پمپاژ ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آلبوم بودجه سال 1394 شهرداری مشهد... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    حسابداری... (( منطقه 11 ))
    تخفیفها و معافیتها... (( منطقه یک ))
    دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان (جدید) ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    دستورالعمل بهبود گردشکار پروانه ساختمانی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    عوارض دیوارکشی... (( منطقه یک ))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه یک ))
    حذف عوارض نقل و انتقال و تفکیک عرصه... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض طبقه اضافه... (( منطقه یک ))
    برنامه راهبردی شهرداری مشهد - سال 87... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    عوارض مزایای ورود به محدوده خدماتی... (( منطقه یک ))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    کمیسیون ماده 100... (( منطقه 11 ))
    آشنایی با ضوابط اوراق مشارکت ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    درج پلان پارکینگ در فولدر اختصاصی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض واحد اضافه... (( منطقه یک ))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه... ((شورای اسلامی شهر ))