• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آلبوم بودجه سال 1394 شهرداری مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه یک ))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    حسابداری... (( منطقه 11 ))
    عوارض دیوارکشی... (( منطقه یک ))
    جریمه عدم رعایت عقب نشینی جانبی در ارتفاع... (( منطقه یک ))
    تخفیفها و معافیتها... (( منطقه یک ))
    برنامه راهبردی شهرداری مشهد - سال 87... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    چک لیست نگهداری ماهیانه ایستگاه های پمپاژ ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    حذف عوارض نقل و انتقال و تفکیک عرصه... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    کمیسیون ماده 100... (( منطقه 11 ))
    دستورالعمل بهبود گردشکار پروانه ساختمانی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آشنایی با ضوابط اوراق مشارکت ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    عوارض طبقه اضافه... (( منطقه یک ))
    حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه... ((شورای اسلامی شهر ))
    آئین نامه پاتوق اجتماعی محله... ((مدیریت امور تربیت بدنی))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه یک ))
    فرم مکاتبات اداری... (( اداره کل امور شهرسازی ))