• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    حسابداری... (( منطقه 11 ))
    آلبوم بودجه سال 1394 شهرداری مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    عوارض دیوارکشی... (( منطقه یک ))
    تخفیفها و معافیتها... (( منطقه یک ))
    برنامه راهبردی شهرداری مشهد - سال 87... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    جریمه عدم رعایت عقب نشینی جانبی در ارتفاع... (( منطقه یک ))
    کمیسیون ماده 100... (( منطقه 11 ))
    نحوه صدور پروانه ساختمانی (موضوع قانون اصلاح ماده 5 بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی)... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    چک لیست نگهداری ماهیانه ایستگاه های پمپاژ ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    حذف عوارض نقل و انتقال و تفکیک عرصه... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    دستورالعمل بهبود گردشکار پروانه ساختمانی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آشنایی با ضوابط اوراق مشارکت ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    عوارض طبقه اضافه... (( منطقه یک ))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه... ((شورای اسلامی شهر ))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه یک ))
    آئین نامه مکاتبات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))