• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آلبوم بودجه سال 1394 شهرداری مشهد... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    حسابداری... (( منطقه 11 ))
    چک لیست نگهداری ماهیانه ایستگاه های پمپاژ ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه یک ))
    آئین نامه پاتوق اجتماعی محله... ((مدیریت امور تربیت بدنی))
    جریمه عدم رعایت عقب نشینی جانبی در ارتفاع... (( منطقه یک ))
    عوارض دیوارکشی... (( منطقه یک ))
    دستورالعمل بهبود گردشکار پروانه ساختمانی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تخفیفها و معافیتها... (( منطقه یک ))
    برنامه راهبردی شهرداری مشهد - سال 87... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    حذف عوارض نقل و انتقال و تفکیک عرصه... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    کمیسیون ماده 100... (( منطقه 11 ))
    آشنایی با ضوابط اوراق مشارکت ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    عوارض طبقه اضافه... (( منطقه یک ))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه... ((شورای اسلامی شهر ))
    حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    عوارض مزایای ورود به محدوده خدماتی... (( منطقه یک ))
    عوارض واحد اضافه... (( منطقه یک ))