• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    برنامه راهبردی شهرداری مشهد - سال 87... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    عوارض دیوارکشی... (( منطقه یک ))
    کمیسیون ماده 100... (( منطقه 11 ))
    تخفیفها و معافیتها... (( منطقه یک ))
    حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    توضیحات پایانکار بهره برداری... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    جریمه عدم رعایت عقب نشینی جانبی در ارتفاع... (( منطقه یک ))
    آشنایی با ضوابط اوراق مشارکت ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    قانون شوراها اصلاحی 1386... ((شورای اسلامی شهر ))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه... ((شورای اسلامی شهر ))
    قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    عوارض طبقه اضافه... (( منطقه یک ))
    حذف عوارض نقل و انتقال و تفکیک عرصه... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    چک لیست نگهداری ماهیانه ایستگاه های پمپاژ ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آئین نامه مکاتبات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه یک ))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... (( منطقه 12 ))
    فهرست مشاغل مزاحم و الاینده... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... ((معاونت فنی و عمرانی ))