• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    آلبوم بودجه سال 1394 شهرداری مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    حسابداری... (( منطقه 11 ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه یک ))
    جریمه عدم رعایت عقب نشینی جانبی در ارتفاع... (( منطقه یک ))
    عوارض دیوارکشی... (( منطقه یک ))
    چک لیست نگهداری ماهیانه ایستگاه های پمپاژ ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    برنامه راهبردی شهرداری مشهد - سال 87... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    تخفیفها و معافیتها... (( منطقه یک ))
    حذف عوارض نقل و انتقال و تفکیک عرصه... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    دستورالعمل بهبود گردشکار پروانه ساختمانی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    کمیسیون ماده 100... (( منطقه 11 ))
    آشنایی با ضوابط اوراق مشارکت ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    آئین نامه پاتوق اجتماعی محله... ((مدیریت امور تربیت بدنی))
    عوارض طبقه اضافه... (( منطقه یک ))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه... ((شورای اسلامی شهر ))
    حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    فرم مکاتبات اداری... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض مزایای ورود به محدوده خدماتی... (( منطقه یک ))