• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    توضیحات پایانکار بهره برداری... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    حسابداری... (( منطقه 11 ))
    عوارض دیوارکشی... (( منطقه یک ))
    تخفیفها و معافیتها... (( منطقه یک ))
    برنامه راهبردی شهرداری مشهد - سال 87... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    کمیسیون ماده 100... (( منطقه 11 ))
    جریمه عدم رعایت عقب نشینی جانبی در ارتفاع... (( منطقه یک ))
    چک لیست نگهداری ماهیانه ایستگاه های پمپاژ ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آشنایی با ضوابط اوراق مشارکت ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    عوارض طبقه اضافه... (( منطقه یک ))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه... ((شورای اسلامی شهر ))
    حذف عوارض نقل و انتقال و تفکیک عرصه... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آئین نامه مکاتبات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه یک ))
    دستورالعمل بهبود گردشکار پروانه ساختمانی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... ((معاونت فنی و عمرانی ))