• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    تخفیفها و معافیتها... (( منطقه یک ))
    قانون شوراها اصلاحی 1386... ((شورای اسلامی شهر ))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه... ((شورای اسلامی شهر ))
    عوارض دیوارکشی... (( منطقه یک ))
    گزارش های بازدید دفاتر شهرسازی... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    اخذ تائیدیه کمیته نما... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    چک لیست نگهداری ماهیانه ایستگاه های پمپاژ ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    جریمه عدم رعایت عقب نشینی جانبی در ارتفاع... (( منطقه یک ))
    قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    شرایط اعلام کاربر جانشین ... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    عوارض طبقه اضافه... (( منطقه یک ))
    سند چشم انداز شهر مشهد با محوریت شهرداری... ((گروه سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    عوارض واحد اضافه... (( منطقه یک ))
    درآمدها ... ((منطقه 9))
    حذف عوارض نقل و انتقال و تفکیک عرصه... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    اعلام مزاحمت و مشرفیت... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه یک ))
    آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه... ((معاونت حمل و نقل و ترافیک ))