• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    قانون شوراها اصلاحی 1386... ((شورای اسلامی شهر ))
    عوارض دیوارکشی... (( منطقه یک ))
    توضیحات پایانکار بهره برداری... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    فهرست مشاغل مزاحم و الاینده... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    برنامه راهبردی شهرداری مشهد - سال 87... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    تخفیفها و معافیتها... (( منطقه یک ))
    کمیسیون ماده 100... (( منطقه 11 ))
    جریمه عدم رعایت عقب نشینی جانبی در ارتفاع... (( منطقه یک ))
    حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    آشنایی با ضوابط اوراق مشارکت ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه... ((شورای اسلامی شهر ))
    عوارض طبقه اضافه... (( منطقه یک ))
    چک لیست نگهداری ماهیانه ایستگاه های پمپاژ ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    حذف عوارض نقل و انتقال و تفکیک عرصه... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    آئین نامه مکاتبات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه یک ))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... (( منطقه 12 ))
    قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... ((معاونت فنی و عمرانی ))