• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    سند چشم انداز شهر مشهد با محوریت شهرداری... ((گروه سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات))
    عوارض پذیره... (( منطقه یک ))
    آئین نامه مکاتبات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان (جدید) ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    قانون شوراها اصلاحی 1386... ((شورای اسلامی شهر ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی طاش ... (( منطقه یک ))
    تخفیفها و معافیتها... (( منطقه یک ))
    قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    چک لیست نگهداری ماهیانه ایستگاه های پمپاژ ... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه... ((شورای اسلامی شهر ))
    عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی... (( منطقه یک ))
    قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور... ((منطقه ثامن ))
    کمیسیون ماده 100... (( منطقه 11 ))
    عوارض واحد اضافه... (( منطقه یک ))
    عوارض طبقه اضافه... (( منطقه یک ))
    اعطای تسهیلات تشویقی و حمایتی باغ بام... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    درآمدها ... ((منطقه 9))
    کاربری موجود (لکه های کاربری)در طرح تفصیلی خازنی: ... (( منطقه یک ))
    جریمه عدم رعایت عقب نشینی جانبی در ارتفاع... (( منطقه یک ))