• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان (جدید) ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    تراکم موجوددر طرح تفصیلی طاش... (( منطقه 8 ))
    صلاحیت های شورای حل اختلاف... ((مدیریت فضای سبز شهری))
    عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی... (( منطقه یک ))
    عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی... (( منطقه یک ))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آلبوم بودجه سال 1394 شهرداری مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    گردشکار گواهی اتحادیه صنفی –شهرداری منطقه 10... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی طاش ... (( منطقه یک ))
    تغییرات در فرم بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    برنامه راهبردی شهرداری مشهد - سال 87... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    آشنایی با ضوابط اوراق مشارکت ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    کمیسیون ماده 100... (( منطقه 11 ))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... (( منطقه یک ))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... (( منطقه 12 ))
    حسابداری... (( منطقه 11 ))
    آئین نامه مکاتبات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((معاونت فنی و عمرانی ))