• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    قوانین فنی و اجرایی... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    توضیحات پایانکار بهره برداری... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    فهرست مشاوران ذیصلاح جهت طراحی و نظارت باغ بام... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    گردشکار گواهی اتحادیه صنفی –شهرداری منطقه 10... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث یازدهم مقررات ملّی ساختمان: طرح واجرای صنعتی ساختمانها... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مقررات ملی ساختمان مرتبط با ایمنی و محافظت ساختمانها در برابر حریق... ((معاونت خدمات شهری))
    تغییرات در فرم بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اعلام مزاحمت و مشرفیت... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان: حفاظت ساختمانهادرمقابل حریق... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث هفتم مقررات ملّی ساختمان: پی و پی سازی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    اشکلات بر طرف شده در نسخه جدید بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قانون شوراها اصلاحی 1386... ((شورای اسلامی شهر ))
    آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ... ((سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری))
    نظام نامه پیشنهادات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    ممیزی و حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    صلاحیت های شورای حل اختلاف... ((اداره کل بهبود محیط زیست ))
    شرایط اعلام کاربر جانشین ... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    تشکیلات شورا... ((شورای اسلامی شهر ))
    جریمه عدم رعایت عقب نشینی جانبی در ارتفاع... (( منطقه یک ))
    درآمدها... ((منطقه ثامن ))