• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    چک لیست بروز آوری شده کمیسیون ماده صد... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    عوارض پذیره... (( منطقه یک ))
    اعطای تسهیلات تشویقی و حمایتی باغ بام... ((سازمان پارکها و فضای سبز))
    دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان (جدید) ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی... (( منطقه یک ))
    ضرورت ورود کدملی و تکمیل اطلاعات مالکین... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    آلبوم بودجه سال 1394 شهرداری مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    برنامه راهبردی شهرداری مشهد - سال 87... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی طاش ... (( منطقه یک ))
    تغییرات در فرم بازدید... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    آشنایی با ضوابط اوراق مشارکت ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... (( منطقه 12 ))
    گردشکار گواهی اتحادیه صنفی –شهرداری منطقه 10... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    آئین نامه مکاتبات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    کمیسیون ماده 100... (( منطقه 11 ))
    قانون شوراها اصلاحی 1386... ((شورای اسلامی شهر ))
    تخفیفها و معافیتها... (( منطقه یک ))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه... ((شورای اسلامی شهر ))