• قوانین و مقررات
    مبحث چهارم مقررات ملّی ساختمان: الزامات عمومی ساختمان ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی... (( منطقه یک ))
    ممیزی و حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    عوارض پیشروی طولی... (( منطقه یک ))
    عوارض کسری پارکینگ... (( منطقه یک ))
    مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان: مصالح وفراورده های ساختمانی ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آشنایی با ضوابط اوراق مشارکت ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    تراکم موجوددر طرح تفصیلی طاش... (( منطقه 8 ))
    تشکیلات شورا... ((شورای اسلامی شهر ))
    تقسیط... (( منطقه یک ))
    فهرست مشاوران ذیصلاح جهت طراحی و نظارت باغ بام... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    صلاحیت های شورای حل اختلاف... ((مدیریت فضای سبز شهری))
    مبحث هفتم مقررات ملّی ساختمان: پی و پی سازی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    جایگاه شورا در قانون اساسی... ((شورای اسلامی شهر ))
    آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان: حفاظت ساختمانهادرمقابل حریق... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    عوارض زیربنای مسکونی... (( منطقه یک ))
    برنامه راهبردی شهرداری مشهد - سال 87... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور... ((منطقه ثامن ))
    آئین نامه مکاتبات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))