• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان: مصالح وفراورده های ساختمانی ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    جایگاه شورا در قانون اساسی... ((شورای اسلامی شهر ))
    راهنمای تائید فیش از بانک... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    بایگانی دائم پرونده های شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه 12 ))
    چک لیست کنترلی بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    پیش نویس قانون مدیریت شهری... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    ضرورت ورود کدملی و تکمیل اطلاعات مالکین... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آئین نامه پاتوق اجتماعی محله... ((مدیریت امور تربیت بدنی))
    سند چشم انداز شهر مشهد... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان: نظامات اداری... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی... (( منطقه 10 ))
    مبحث هجدهم مقررات ملّی ساختمان: عایق بندی و تنظیم صدا... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    تراکم موجوددر طرح تفصیلی طاش... (( منطقه 8 ))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... (( منطقه 11 ))
    املاک... (( منطقه 10 ))
    اخذ تائیدیه کمیته نما... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در شهر مشهد... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))