• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آئین نامه پاتوق اجتماعی محله... ((مدیریت امور تربیت بدنی))
    بایگانی دائم پرونده های شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    راهنمای تائید فیش از بانک... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه 12 ))
    تراکم موجوددر طرح تفصیلی طاش... (( منطقه 8 ))
    مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان: مصالح وفراورده های ساختمانی ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    پیش نویس قانون مدیریت شهری... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    چک لیست کنترلی بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی... (( منطقه 10 ))
    سند چشم انداز شهر مشهد... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    عوارض پذیره... (( منطقه یک ))
    ضرورت ورود کدملی و تکمیل اطلاعات مالکین... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اخذ تائیدیه کمیته نما... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... (( منطقه 11 ))
    املاک... (( منطقه 10 ))
    در خصوص معرفی نامه های صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    عوارض زیربنای مسکونی... (( منطقه یک ))
    قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))