• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    راهنمای تائید فیش از بانک... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    تراکم موجود در طرح تفصیلی طاش ... (( منطقه یک ))
    بایگانی دائم پرونده های شهرسازی... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    چک لیست کنترلی بازدید... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... (( منطقه 12 ))
    پیش نویس قانون مدیریت شهری... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    ضرورت ورود کدملی و تکمیل اطلاعات مالکین... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان: نظامات اداری... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    مبحث هجدهم مقررات ملّی ساختمان: عایق بندی و تنظیم صدا... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    سند چشم انداز شهر مشهد... ((دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد))
    قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی... (( منطقه 10 ))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... (( منطقه 11 ))
    تراکم موجوددر طرح تفصیلی طاش... (( منطقه 8 ))
    املاک... (( منطقه 10 ))
    اخذ تائیدیه کمیته نما... (( اداره کل امور شهرسازی ))
    اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در شهر مشهد... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آئین نامه پاتوق اجتماعی محله... ((مدیریت امور تربیت بدنی))