• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    عوارض کسری پارکینگ... (( منطقه یک ))
    جدول عیب یابی و رفع نقص پمپ های کف کش و لجن کش... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    وظایف‌ مرتبط‌ با تهیه‌ و تنظیم‌، تصویب‌ و نظارت‌ بر اجرای‌بودجه‌... (( منطقه یک ))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی... ((شورای اسلامی شهر ))
    مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان: مصالح وفراورده های ساختمانی ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    ممیزی و حسابداری... ((منطقه ثامن ))
    آیین‌نامه‌ استخدامی‌ دهیاریهای‌ کشور... (( منطقه 12 ))
    عوارض تفکیک اعیان تجاری در منطقه مسکونی... (( منطقه یک ))
    تشکیلات شورا... ((شورای اسلامی شهر ))
    عوارض زیربنای مسکونی... (( منطقه یک ))
    ارسال فیزیک پرونده ها... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    سند چشم انداز شهر مشهد با محوریت شهرداری... ((گروه سیاستگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات))
    فهرست مشاوران ذیصلاح جهت طراحی و نظارت باغ بام... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    تراکم موجوددر طرح تفصیلی طاش... (( منطقه 8 ))
    مبحث هفتم مقررات ملّی ساختمان: پی و پی سازی... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    جایگاه شورا در قانون اساسی... ((شورای اسلامی شهر ))
    عوارض و جرایم ساختمانی بر اساس تقاضا... (( منطقه یک ))
    مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان: حفاظت ساختمانهادرمقابل حریق... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آشنایی با ضوابط اوراق مشارکت ... ((مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه))