• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    طرح توسعه وعمران(جامع)کلانشهر مشهد... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری مدیریت شهری... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    منشور حقوق شهروندی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قوانین و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصولی بر آنها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قوانین عادی و مقررات اجرایی شوراها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قوانین عادی مجلس و قوانین عادی مصوب قوه مقننه ... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری املاک... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری زیبا سازی... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قانون مدیریت پسماندها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    قانون نوسازی و عمران شهری... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    راهنمای کاربری مبصا... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل شهرداری محیط زیست شهری... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))