• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون‌های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان‌ها ... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره ۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳۸ تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه ... (( کلان شهرهای ایران))
    متن کامل قانون مجازات اسلامی جدید-92... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    راهنمای کاربری مبصا... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست... (( کلان شهرهای ایران))
    دستورالعمل تهیه وتصویب، اجرا وپایش برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر (برنامه راهبردی ، عملیاتی شهر وشهرداری ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    مجموعه نظام نامه ها وآئین نامه های حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    تصویب‌نامه در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی برای مقابله مؤثر با آلودگی هوا... (( کلان شهرهای ایران))
    تصویب‌ نامه در خصوص تشکیل ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر... (( کلان شهرهای ایران))
    قانون اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی... (( کلان شهرهای ایران))
    بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداری مشهد ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    آیین نامه معاملات شهرداری تهران- مصوب 1355/1/25 با اصلاحات... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق برای سال ۱۳۹۳... (( کلان شهرهای ایران))
    آیین نامه داخلی شورای شهر... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها ... (( کلان شهرهای ایران))
    بخشنامه بودجه سال 97 ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    بخشنامه بودجه سال 1393 به همراه پیوست های آن... (( کلان شهرهای ایران))
    رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ... (( کلان شهرهای ایران))
    لایحه بودجه پیشنهادی سال 1397 شهرداری مشهد ... ((مدیریت برنامه و بودجه))