• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    الگوی استقراربودجه ریزی بر مبنای عملکرد در شهرداری مشهد ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستورالعمل انتقال ردیف های فهارس بهای 92 به 93... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستور العمل پیوست نگاری فرهنگی و اجتماعی... ((دبیرخانه شورای راهبری پیوست فرهنگی واجتماعی))
    سند سیاست های کلی توسعه ششم نظام جمهوری اسلامی ایران... ((دبیرخانه شورای راهبری پیوست فرهنگی واجتماعی))
    نظام نامه ها و آئین نامه های حوزه ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    گزارش حسابرسی مستقل به انضمام صورتهای مالی ویادداشتهای همراه تفریغ بودجه سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1394... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    قوانین محاسبات عمومی کشور... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    شرایط عمومی پسمان ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    نظام نامه ها و آئین نامه های حوزه ... ((مدیریت برنامه و بودجه))