• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور... (( کلان شهرهای ایران))
    برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد و سازمانهای تابعه در سال 93-97... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    آیین نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی... (( کلان شهرهای ایران))
    دستورالعمل های بارگذاری شده در مبصا... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    راهنمای کاربری سامانه کنترل پروژه شهرداری مشهد... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    گزارش برنامه عملیاتی تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرداری مشهد مقدس... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد و سازمانهای تابعه در سال 92-90... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    گزارش طرح پژوهشی مطالعه استانداردسازی تعاریف و مفاهیم واقدام و شاخصی های آماری... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    نظام نامه کنترل پروژه شهرداری مشهد و واحدهای تابعه... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد و سازمانهای تابعه در سال 90-87... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستورالعمل مدیریت نگهداری و توسعه فضای سبز شهری... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    راهنمای کاربری سامانه مبصا... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    شیوه نامه تایید صلاحیت، توانسنجی فنی و ارجاع کار به تأمین کنندگان... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    الگوی استقراربودجه ریزی بر مبنای عملکرد در شهرداری مشهد ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستورالعمل اولویتبندی پروژه ها... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    گزارش حسابرسی مستقل به انضمام صورتهای مالی ویادداشتهای همراه تفریغ بودجه سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1394... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    قوانین محاسبات عمومی کشور... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستورالعمل ثبت برآورد در سامانه های سیبنا ومتره ، برآورد و صورت وضعیت (پی وب)... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    شرایط عمومی پسمان ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستورالعمل انتقال ردیف های فهارس بهای 92 به 93... ((مدیریت برنامه و بودجه))