• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    دستورالعمل فعالیت حجم و یادمان های دائم شهری| ویرایش 02... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    قانون مدیریت پسماندها مصوب 83/2/20... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    برنامه عملیاتی سال 93*97 مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    امور مالی : درآمدها... (( منطقه چهار ))
    شرایط عمومی پسمان ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    دستورالعمل انتقال ردیف های فهارس بهای 92 به 93... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    پیشگیری سرقت اتومبیل... ((معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ))
    دستور العمل تلفیق آمار و تحلیل اطلاعات| ویرایش 02... ((مدیریت برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی))
    مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393... (( کلان شهرهای ایران))
    لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب 59/3/30... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    رأی شماره ۴۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف ۱ـ۴ طرح تفصیلی قائم شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قائم شهر مبنی بر واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربری عمومی به ... (( کلان شهرهای ایران))
    آیین نامه شواری شهر پیوست فرهنگی و اجتماعی... ((گروه برنامه ریزی و توسعه سازمان اجتماعی و فرهنگی))
    رأی شماره ۱۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2/6102/ش - 1384/12/20 شورای اسلامی شهر مشهد ... (( کلان شهرهای ایران))
    راهنمای کاربری مبصا... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    نظام نامه ها و آئین نامه های حوزه ... ((مدیریت برنامه و بودجه))
    مجموعه ضوابط و مقررات سازماندهی و ساختار شهرداری ها... (( پژوهش های شورای اسلامی شهر ))
    رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عملیات ساختمانی، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی... (( کلان شهرهای ایران))
    دستور العمل پیوست نگاری فرهنگی و اجتماعی... ((گروه برنامه ریزی و توسعه سازمان اجتماعی و فرهنگی))
    حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 74/4/31... ((مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری))
    رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی ... (( کلان شهرهای ایران))