• جستجو در قوانین
    عنوان :تاریخ سند :
    متن :مرجع صدور :
    طبقه بندی :پیوست :
    قوانین و مقررات
    پیش نویس قانون مدیریت شهری... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    مبحث چهاردهم مقررات ملّی: ساختمان تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قوانین فنی و اجرایی... ((مدیریت و برنامه ریزی حفاری شهر))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... (( منطقه 11 ))
    مقررات ملی ساختمان مرتبط با ایمنی و محافظت ساختمانها در برابر حریق... ((معاونت خدمات و محیط زیست شهری))
    قانون شهرداریها... ((شورای اسلامی شهر ))
    آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی... ((معاونت فنی و عمرانی ))
    نحوه پاک کردن هیستوری مرورگر... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    اطلاع رسانی به مالکین جهت اشغال معبر... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    نظام نامه پیشنهادات شهرداری مشهد... ((مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی))
    مبحث چهارم مقررات ملّی ساختمان: الزامات عمومی ساختمان ... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان... ((مدیریت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان))
    عوارض پیشروی طولی... (( منطقه یک ))
    مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض نقل و انتقال... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    در خصوص معرفی نامه های صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    فرمت پلان جانمایی پارکینگ... (( مدیریت طرح های توسعه شهری))
    نحوه اخذ عوارض ساختمانی... (( منطقه 3 ))
    جایگاه شورا در قانون اساسی... ((شورای اسلامی شهر ))