•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی دانشگاه آزاد اسلامی
    تلفن :32250041
    آدرس :خیابان آزادی –کوچه سراب
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37630098
    آدرس :بلوار  ملک آباد- خیابان فرهاد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36635064
    آدرس :قاسم آباد- بلوار امامیه- خیابان استاد یوسفی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :384235000-38416015-38417015
    آدرس :خیابان راهنمایی- بین راهنمایی24و26
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36631002
    آدرس :قاسم آباد - بلوار ادیب - بین ادیب 19 و 21
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36220010- 36223134
    آدرس :آدرس سازمان مرکزی 1: قاسم آباد- بلوار امامیه - امامیه 59 آدرس سازمان مرکزی 2: قاسم آباد- بلوار امامیه - نبش امامیه 42
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36223133
    آدرس :بلوار میثـاق ، میثـاق 20 ( حدفاصل امیریه و اقدسیه ) ،خسروی 1 ، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36221208
    آدرس :قاسم آباد امامیه 59 - ساختمان مرکزی شماره یک
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36044048
    آدرس :بلوار  سجاد- خیابان حامد جنوبی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :3250-0582632 
    آدرس :کیلومتر30جاده مشهد- قوچان شهر جدید گلبهار - پردیس دانشگاه آزاداسلامی مشهد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36613000
    آدرس :قاسم آباد- بلوار امامیه- خیابان استاد یوسفی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :