•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی هیات های ورزشی خراسان رضوی
    تلفن :36089476
    آدرس :مجموعه ورزشی شهید بهشتی
    رئیس : رامش رامشینی(سرپرست)
    نایب رئیس : -
    دبیر : ایمان نصیرزاده
    مسوول روابط عمومی: امیررضا ستوده مهر
    تلفن :36080482-38520095
    آدرس :مجموعه ورزشی سجاد
    رئیس : علیرضا مختارزاده
    نایب رئیس : منصوره ابراهیمی
    دبیر : محمد علیان
    مسوول روابط عمومی: سیروس خوش قلب
    تلفن :3609089-36090893
    آدرس :مجموعه ورزشی سجاد
    رئیس : محمد عجم
    نایب رئیس : هدیه اسحاقی
    دبیر : امیر رضا زارعی
    مسوول روابط عمومی: جواد مرگان
    تلفن :37661589
    آدرس :مجموعه ورزشی شهید بهشتی
    رئیس : محمدرضا شیخ زاده
    نایب رئیس : علیرضا حاجی بیگلو
    دبیر : محسن قهرمانی
    مسوول روابط عمومی: هانیه امانی
    تلفن :36090450
    آدرس :مجموعه ورزشی سجاد
    رئیس : رسول اکبری
    نایب رئیس : نجمه سعیدی
    دبیر : مجید زرچی
    مسوول روابط عمومی: مجید اصغری
    تلفن :36090085
    آدرس :مجموعه ورزشی سجاد
    رئیس : بهرام نکاحی
    نایب رئیس : مسعود بیدختی
    دبیر : محسن عباسپور
    مسوول روابط عمومی: صادق هادی
    تلفن :36080283
    آدرس :مجموعه ورزشی سجاد
    رئیس : علیرضا پوررضایی
    نایب رئیس : علیرضا زهی
    دبیر : مجید ولی پور
    مسوول روابط عمومی: مجید مسلمی
    تلفن :37643506
    آدرس :مجموعه ورزشی شهید بهشتی
    رئیس : قدیر توانا
    نایب رئیس : حسن طوسی
    دبیر : غلامحسین توتونچی
    مسوول روابط عمومی: ایرج ترک پور
    تلفن :38519610-18
    آدرس :مجموعه ورزشی ایستاپ
    رئیس : مجید کاظمی
    نایب رئیس : تکتم وردکار
    دبیر : اثنی عشری
    مسوول روابط عمومی: محمد اسکندری
    تلفن :-
    آدرس :-
    رئیس : -
    نایب رئیس : شیما شاه منصوری
    دبیر : -
    مسوول روابط عمومی: -
    تلفن :36089559
    آدرس :مجموعه ورزشی مهران
    رئیس : سیدرضا گلدوزیان
    نایب رئیس : طاهره ملک آرا
    دبیر : سیدعلی حسینی
    مسوول روابط عمومی: حمیدرضا کاظمی
    تلفن :38546464
    آدرس :مجموعه ورزشی مهران
    رئیس : `
    نایب رئیس : عباس مشمول
    دبیر : عباس جلیلیان
    مسوول روابط عمومی: حسین علیزاده
    تلفن :38547028
    آدرس :مجموعه ورزشی مهران
    رئیس : حسین حسین زاده
    نایب رئیس : میترا برکپور
    دبیر : حسین آینه چی
    مسوول روابط عمومی: خانم نجف زاده
    تلفن :36072616-36083210
    آدرس :مجموعه ورزشی سجاد
    رئیس : جواد باقری شیروانی
    نایب رئیس : فریدا صادقی فاضل
    دبیر : امیرحسین ابراهیمی
    مسوول روابط عمومی: جواد طاری بخش
    تلفن :37644520
    آدرس :-
    رئیس : مجید رفائی افشار
    نایب رئیس : مریم زینل فامیله
    دبیر : محمدحسین زینل فامیله
    مسوول روابط عمومی: مریم میرنژاد
    تلفن :36071644-36071817
    آدرس :مجموعه ورزشی سجاد
    رئیس : رضا رمضانی
    نایب رئیس : معصومه زارعی
    دبیر : محمد خاکبان رضا
    مسوول روابط عمومی: معصومه زارعی
    تلفن :37645676
    آدرس :مجموعه ورزشی شهید بهشتی
    رئیس : علیرضا معراجی
    نایب رئیس : زینب رمضانی
    دبیر : محمدجواد صافدل طهرانی
    مسوول روابط عمومی: حسن خیراندیش
    تلفن :37645676
    آدرس :مجموعه ورزشی شهید بهشتی
    رئیس : -
    نایب رئیس : -
    دبیر : سعید جواهریان
    مسوول روابط عمومی: -
    تلفن :38549996
    آدرس :مجموعه ورزشی مهران
    رئیس : حسین محمودی
    نایب رئیس : محمدعلی خالقی مقدم
    دبیر : علیرضا دلیر
    مسوول روابط عمومی: مرتضی احمدی
    تلفن :37672532-37660188
    آدرس :مجموعه ورزشی شهید بهشتی
    رئیس : مجتبی جاودانی
    نایب رئیس : -
    دبیر : هاشم صیامی
    مسوول روابط عمومی: امیررضا ستوده مهر
    تلفن :38524200
    آدرس :مجموعه ورزشی مهران
    رئیس : ابوالقاسم باروح
    نایب رئیس : ملیحه باهنر
    دبیر : سیدمجتبی جاودانی ایرانی نژاد
    مسوول روابط عمومی: مهدی طبسی
    تلفن :36070660
    آدرس :مجموعه ورزشی سجاد
    رئیس : حسین معماریان
    نایب رئیس : شمسی شجاعی
    دبیر : محمود سلطانی
    مسوول روابط عمومی: هانیه امانی
    تلفن :37641234
    آدرس :-
    رئیس : حمید نیکویی
    نایب رئیس : سمیرا رحیمی
    دبیر : رامین چرمچی
    مسوول روابط عمومی: زابلی نژاد
    تلفن :37635575
    آدرس :مجموعه ورزشی شهید بهشتی
    رئیس : محمدرضا وجدانی
    نایب رئیس : مریم زنجانی
    دبیر : علی اکبر دولت آبادی
    مسوول روابط عمومی: زهرا پزشکی
    تلفن :38451680
    آدرس :مجموعه ورزشی تختی
    رئیس : مجید مهرور
    نایب رئیس : خانم صدری فر
    دبیر : حبیب یعقوبیان
    مسوول روابط عمومی: رسول امت رضا
    تلفن :38405091-38430750
    آدرس :مجموعه ورزشی تختی
    رئیس : مجید مشتاق عشق
    نایب رئیس : زهرا موسوی سرابی
    دبیر : حسین گرایلی
    مسوول روابط عمومی: مهدی سلیمانی
    تلفن :38435196
    آدرس :مجموعه ورزشی تختی
    رئیس : مهدی برادران
    نایب رئیس : حمیرا شجاعی
    دبیر : حسن نوری
    مسوول روابط عمومی: محمدرضا جلوه
    تلفن :36089475
    آدرس :مجموعه ورزشی سجاد
    رئیس : علیرضا ارزانی(سرپرست)
    نایب رئیس : پروین صادقی
    دبیر : -
    مسوول روابط عمومی: -
    تلفن :38451819
    آدرس :مجموعه ورزشی تختی
    رئیس : سعید رزم آرا
    نایب رئیس : اکرم گلپرورجعفر ناصری
    دبیر : -
    مسوول روابط عمومی: مجید مولایی
    تلفن :37676929
    آدرس :مجموعه ورزشی شهید بهشتی
    رئیس : محمود قربانیار
    نایب رئیس : شهرزاد رشکی
    دبیر : امین بهبودی
    مسوول روابط عمومی: سمانه الهامی تبار
    تلفن :37640341-37643506
    آدرس :مجموعه ورزشی شهید بهشتی
    رئیس : سیدعلی بامشکی
    نایب رئیس : -
    دبیر : رضا صنعتی
    مسوول روابط عمومی: سیدجلال مظلوم
    تلفن :38433070-38432070
    آدرس :مجموعه ورزشی تختی
    رئیس : سیدابوالقاسم محدث حسینی(سرپرست)
    نایب رئیس : سعیده وفاییان
    دبیر : محمدجواد پیله چیان
    مسوول روابط عمومی: محمدجواد پیله چیان
    تلفن :376880531
    آدرس :مجموعه ورزشی شهید بهشتی
    رئیس : سیدمحسن پورتقی
    نایب رئیس : -
    دبیر : احسان سمیعی
    مسوول روابط عمومی: محبوبه میرزایی
    تلفن :32767001
    آدرس :مجموعه ورزشی قدس
    رئیس : محمود باقرزاده
    نایب رئیس : مرضیه جلال
    دبیر : وحید نیک فرجام
    مسوول روابط عمومی: مهدی نکاحی
    تلفن :38486165
    آدرس :خیابان آبکوه- روبروی آبکوه 3- مجموعه تختی
    رئیس : تهمینه شکیب
    نایب رئیس : نسترن شیری تنورلوئی
    دبیر : مهدی نعیم آبادی
    مسوول روابط عمومی: علیرضا علی پور
    تلفن :38430382
    آدرس :مجموعه ورزشی تختی
    رئیس : احمد کیفی
    نایب رئیس : لیلی هرمززاده
    دبیر : علی کاظمی
    مسوول روابط عمومی: -
    تلفن :-
    آدرس :مجموعه ورزشی مهران
    رئیس : جواد فخار
    نایب رئیس : مهری جانداری
    دبیر : هدایت میهن دوست
    مسوول روابط عمومی: الهه هنریار
    تلفن :38486128-30
    آدرس :مجموعه ورزشی تختی
    رئیس : محمدرضا خوش باطن
    نایب رئیس : -
    دبیر : غلامرضا حریری
    مسوول روابط عمومی: مرتضی احمدی
    تلفن :38670202-38692262
    آدرس :مجموعه ورزشی 15 خرداد
    رئیس : هادی رضایی
    نایب رئیس : بی بی زهرا اسلامی
    دبیر : محمدرضا هراتی
    مسوول روابط عمومی: مهدی نکاحی
    تلفن :37674143
    آدرس :مجموعه ورزشی شهید بهشتی
    رئیس : علی اسکندری
    نایب رئیس : اعظم رامشینی
    دبیر : محمد مرادی
    مسوول روابط عمومی: -
    تلفن :36090078
    آدرس :مجموعه ورزشی سجاد
    رئیس : مرتضی صادقی (سرپرست)
    نایب رئیس : -
    دبیر : محمود قربان یار
    مسوول روابط عمومی: -
    تلفن :37675498-37673292
    آدرس :مجموعه ورزشی شهید بهشتی
    رئیس : رازیتا حیدری
    نایب رئیس : فرخ محمدخانی
    دبیر : -
    مسوول روابط عمومی: مسعود مکتبی
    تلفن :38460999
    آدرس :مجموعه ورزشی تختی
    رئیس : احسان قاسمیان (سرپرست)
    نایب رئیس : سیدمحسن سادات اخوی
    دبیر : علی خیرآبادی
    مسوول روابط عمومی: -
    تلفن :37673734
    آدرس :مجموعه ورزشی شهید بهشتی
    رئیس : محمد زحمتکش
    نایب رئیس : زهره قرایی
    دبیر : محمد رستگارمقدم
    مسوول روابط عمومی: مهدی محمدی مفرد
    تلفن :37650738
    آدرس :مجموعه ورزشی شهید بهشتی
    رئیس : کاظم حجازی
    نایب رئیس : مریم کدخدایی
    دبیر : سیدمحسن سادات اخوی
    مسوول روابط عمومی: هادی دین پناه
    تلفن :37641124
    آدرس :مجموعه ورزشی شهید بهشتی
    رئیس : احمد صالح نژاد (سرپرست)
    نایب رئیس : حوریه السادات میرکمالی
    دبیر : فرامرز طاهری
    مسوول روابط عمومی: فاطمه جعفری
    تلفن :38542881
    آدرس :مجموعه ورزشی مهران
    رئیس : محمدعلی صابر
    نایب رئیس : نقشه کش
    دبیر : ناصر خراسانی
    مسوول روابط عمومی: سارا اسکندری