•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی استخر
    تلفن :-
    آدرس :کوی آب و برق
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :37685020
    آدرس :بلوارفردوسی
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :-
    آدرس :انتهای نخرسی
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :36062509
    آدرس :چهارراه فرامرز عباسی، خیابان رسالت
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :-
    آدرس :انتهای بلوار اندیشه
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :37629403
    آدرس :انتهای بلوار وکیل آباد، مقابل شهرک شهربانی
    نوع استفاده : خصوصی
    نوع استخر : روباز
    تلفن :37325245
    آدرس :خیابان خواجه ربیع، صدمتری بلال
    نوع استفاده : فرهنگیان
    نوع استخر : روباز
    تلفن :33658931
    آدرس :پل مصلی
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :36044096
    آدرس :پارک ملت
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : روباز
    تلفن :38440560
    آدرس :میدان تختی ، خیابان تربیت
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : روباز
    تلفن :33714840
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : روباز
    تلفن :36052932
    آدرس :فرامرز عباسی
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :-
    آدرس :بلوار دانشجو 13
    نوع استفاده : فرهنگیان
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :38428111و38820207
    آدرس :بلوار شهید کلانتری
    نوع استفاده : خصوصی
    نوع استخر : روباز
    تلفن :37895201-3
    آدرس :بلوار شهید کلانتری
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : روباز
    تلفن :37895201-3
    آدرس :بلوار شهید کلانتری
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : روباز
    تلفن :-
    آدرس :انتهای نوفل لوشاتو
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :-
    آدرس :احمد آباد بل بعثت
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : روباز
    تلفن :-
    آدرس :اندیشه 80
    نوع استفاده : خصوصی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :-
    آدرس :بل سجاد چهارراه بزرگمهر
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :38784618
    آدرس :بلوار وکیل آباد
    نوع استفاده : کارکنان
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :38541030
    آدرس :امام خمینی
    نوع استفاده : کارکنان
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :38680001
    آدرس :بلوار وکیل آباد
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :38592151
    آدرس :-
    نوع استفاده : فرهنگیان
    نوع استخر : روباز
    تلفن :32123816
    آدرس :-
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :38679266
    آدرس :-
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : روباز
    تلفن :38403001
    آدرس :-
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : روباز
    تلفن :38590827
    آدرس :-
    نوع استفاده : فرهنگیان
    نوع استخر : روباز
    تلفن :36226080
    آدرس :-
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :37639004
    آدرس :-
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :38514801
    آدرس :-
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : روباز
    تلفن :36216603
    آدرس :-
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :38683148
    آدرس :-
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :35010001
    آدرس :-
    نوع استفاده : کارکنان
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :32255704
    آدرس :-
    نوع استفاده : فرهنگیان
    نوع استخر : روباز
    تلفن :37624301
    آدرس :ابوذر17
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : روباز
    تلفن :36615002
    آدرس :-
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : روباز
    تلفن :38405017
    آدرس :-
    نوع استفاده : کارکنان
    نوع استخر : روباز
    تلفن :38441205
    آدرس :-
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :36627199
    آدرس :-
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :-
    آدرس :بلوار ملک آباد
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :33434126
    آدرس :-
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : روباز
    تلفن :33658751
    آدرس :-
    نوع استفاده : فرهنگیان
    نوع استخر : روباز
    تلفن :38435194
    آدرس :-
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :-
    آدرس :بلواروکیل آباد
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :35010641
    آدرس :-
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :38437010
    آدرس :-
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :37611001-9
    آدرس :-
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :-
    آدرس :خیابان بزرگمهر
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : سرپوشیده
    تلفن :38540005
    آدرس :-
    نوع استفاده : عمومی
    نوع استخر : روباز
    تلفن :38692050
    آدرس :-
    نوع استفاده : فرهنگیان
    نوع استخر : روباز