•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی مراکز تعویض پلاک خودرو
    تلفن :33810856-8
    آدرس :بعدازپلیس راه طرق، جاده قدیم نیشابور ، سی متری رباط طرق، خیابان ابریشم 5 ، نرسیده به معاینه فنی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37670410-9
    آدرس :بلوار ساجدی ، نبش ساجدی 2
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :