•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی دبستان پسرانه
    تلفن :33416412
    آدرس :خیابان نخریسی کوی شهیدآقامصطفی خمینی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33960099 -33961949
    آدرس :شهرک شهید باهنر، طالقانی 12
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38434242
    آدرس :انتهای خیابان پرستار
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38798285
    آدرس :شهرک آزادگان ، 20متری رهائی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33711912
    آدرس :شهرک شهیدرجایی ، حر28 ، جاده کنه بیست (اول ده متری صاحب الزمان)
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38421259-38420028
    آدرس :سیمتری احمدآباد، ابوذر 28 ، پلاک 65
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :38404455
    آدرس :خیابان کوهسنگی ، مقابل بیمارستان هفده شهریور
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32225860
    آدرس :خیابان آیت الله کاشانی ، کوچه خدابنده ، پلاک 41
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32709220
    آدرس :طلاب ، خیابان میثم ، بین میثم 15و 17
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :37246815
    آدرس :بلوارعبدالمطلب ، نبش عبدالمطلب 14، داخل شهیدکریمی 9
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :38425480
    آدرس :خیابان دکتر بهشتی ، بهشتی 26
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33711400
    آدرس :شهرک شهیدرجایی، خیابان پورسینا(بازه شیخ ) ،پورسینا 31
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36047468
    آدرس :بلوارفرامرزعباسی ، فرامرز عباسی 12
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38542592
    آدرس :بلوار امام خمینی ، نبش امام خمینی 54
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38424786
    آدرس :انتهای خیابان کوهسنگی، جنب پارک
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32707870- 32702122
    آدرس :بلوارطبرسی 20، متری المهدی ، پسرانه المهدی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36658200
    آدرس :جاده قدیم قوچان ،کوی امام هادی ، مقابل مسجد
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :3678955
    آدرس :آب و برق ، شهرک صابر ، صابر 1
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :35012574 -35027398
    آدرس :بلواروکیل آباد، خیابان آزادگان ، آزادگان 8
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :37321922
    آدرس :بیست متری بلال ، چهارراه اول ، سمت چپ
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :37278436
    آدرس :صاحب الزمان ، جنب حج و زیارت
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :38419767
    آدرس :خیابان سناباد ، چهارراه پل خاکی
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :32110003
    آدرس :بلواردوم طبرسی ، سه راه مزینانی ، انتهای مزینانی ، دست راست
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :37680081
    آدرس :چهارراه خیام ، پشت روزنامه قدس
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :37328877
    آدرس :جاده سیمان ، آخر رسالت ، دست چپ
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38676788
    آدرس :بلواروکیل آباد ، غدیر 20
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33960444
    آدرس :شهرک شهید باهنر ، امام رضا 22، کوچه شهیدمحمدکاظم خیابانی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33713782
    آدرس :شهرک شهیدرجایی ،حر 19، کشاورز 19/51
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32135666
    آدرس :شهرک خطیب
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38433460
    آدرس :آبکوه ، آفرین جنوبی ، پلاک 3
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :33850350
    آدرس :سیدی، قائم 10
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38677867
    آدرس :خیابان هنرستان ، هنرستان 25
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :38671749-38832484
    آدرس :بلوار هفت تیر ، هفت تیر 23، پلاک 18
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :38424272
    آدرس :انتهای خیابان سرباز
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33714238
    آدرس :شهرک شهیدرجایی ، بین حر3و 5
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32590976
    آدرس :بلوارامت ، امت 27
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :2117888
    آدرس :التیمور ، دست چپ ، میدان صاحب الزمان (عج )، اویس قرنی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :37337600
    آدرس :خیابان آیت ا..عبادی ، عبادی 66
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38671368
    آدرس :بلواروکیل آباد ، سه راه زندان
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :32709170
    آدرس :طلاب ، خیابان شهید مفتح ، مفتح 8 ، چهارراه دوم
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :32732241
    آدرس :طلاب ، خیابان وحید، وحید 15، چهارراه دوم ، پلاک 123
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :32224452
    آدرس :چهارراه هاشمی نژاد، کوچه خوارزمی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36042100
    آدرس :آزادشهر ، امامت 74، جنب مسجدالرضا
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32212127
    آدرس :تقاطع راه آهن ، کامیاب 1
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :37260703 - 37138067
    آدرس :مطهری شمالی 14 بنش حسین زاده ، طویلی 8
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :38670333
    آدرس :خیابان تربیت ، شهیدستاری 13
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :36058826
    آدرس :بلوارملک آباد ، نرسیده به میدان آزادی
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :37326905
    آدرس :خیابان خواجه ربیع ، بعدازصدمتری ، بلال ، انتهای ده متری بلال ، پلاک 60
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32228217
    آدرس :خیابان شهید هاشمی نژاد ، جنب پمپ بنزین ،کوچه ناظر ، پلاک 36
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :38445786
    آدرس :خیابان احمدآباد، نبش ابومسلم 7، پلاک 1/83
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :32594492
    آدرس :پیچ دوم تلگرد، روبروی درمانگاه امام جواد(ع )
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32223267
    آدرس :خیابان دانشگاه ، جنت 2
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38819666
    آدرس :آب وبرق ، شهرک نیروی هوائی، نبش شهیدبرکپور
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38672660
    آدرس :بلوار هفت تیر ، هفت تیر 19، چهارراه اول پ 65
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :36610555
    آدرس :قاسم آباد ، شاهد32، نبش پیام 10
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :3681884
    آدرس :بلواروکیل آباد، سه راه آب و برق ، پلاک 534
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :36230370
    آدرس :بلوار حجاب ، حجاب 73/3
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33411609
    آدرس :خیابان نخریسی ، جنب تالار تربیت ، فدائیان اسلام 17
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :3647179
    آدرس :بلواروحدت ، وحدت 18
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36042410
    آدرس :خیابان فرامرزعباسی ، فرامرز عباسی 57
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36218798- 36215882
    آدرس :بلوار فلاحی ، فلاحی 45
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :38683432
    آدرس :بلوار هفت تیر ، هفت تیر11 ، پلاک 24
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :32117773
    آدرس :طلاب ، میثم شمالی ،کوی 14معصوم (ع ) ، شیخ حسن
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36611503
    آدرس :بلوار فلاحی ، فلاحی 7
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32225268
    آدرس :خیابان خاکی ، جنب ایران گاز (روبروی انصارالحجه )
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36225355
    آدرس :بلوار اندیشه ، اندیشه 68
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36044423
    آدرس :آزادشهر، بلوارمعلم، معلم 14، چهارراه پنجم
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36045461
    آدرس :بلوار دانش آموز ، دانش آموز25، چهارراه اول
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33810167
    آدرس :شهرک ابوذر، ایستگاه سوم
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33960011
    آدرس :شهرک شهیدباهنر، خیابان تاجرآباد ، جنب مهدیه
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33920589
    آدرس :طرق خیابان شهید رشیدیان ، بلوارشهیدساعی ، ساعی 37
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :35214043
    آدرس :جاهدشهر ، شهرک کوشش ، کوشش 5
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :37688640- 37689856
    آدرس :بلوارسجاد ، بهار3، پلاک 19
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :32144949
    آدرس :بلواردوم طبرسی ، طبرسی 4
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38788885- 38789584
    آدرس :رضاشهر، خیابان پیروزی ، فاز 3 ، روبروی مسجدرضوی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38531718
    آدرس :خیابان امام خمینی، مقابل مخابرات ، کوچه اسپندی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36651222- 36651800
    آدرس :جاده قدیم قوچان ، خیابان زمان 20
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38819591
    آدرس :بلوار وکیل آباد، کوی دانشگاه
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :33712318 -33713546
    آدرس :شهرک شهیدرجایی ، حر، ده متری ساختمان
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38677565
    آدرس :بلوار هفت تیر، مقابل بانک رفاه
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :37688824
    آدرس :بلوارسازمان آب ، هجرت 3
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38430995
    آدرس :خیابان آبکوه ، خیابان دانشسراجنوبی ، پلاک 16
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38597121
    آدرس :خیابان نخریسی ، نبش فارابی 11
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :35212901
    آدرس :جاهدشهر ، خیابان ابرار، جنب باغ سازمان آب
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36617360
    آدرس :بلوار امامیه ، امامیه 20
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38784390
    آدرس :رضاشهر، خیابان 35متری، پلاک 35
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :36612500
    آدرس :خیابان رازی ، رازی 13
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36615814
    آدرس :بلوارشاهد، نبش چهارراه ورزش
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :35015433
    آدرس :بلواروکیل آباد، خیابان دادگر 1
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :37615695
    آدرس :بلوارسجاد ، خیابان بزرگمهر
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :37249991
    آدرس :چهارراه خواجه ربیع ، کوچه حسین باشی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33413388
    آدرس :بلوارجمهوری اسلامی ،کوی پلیس ،جنب مسجدعلی (ع )
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38403294
    آدرس :احمدآباد ، ابوذر 22
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :38786614
    آدرس :رضاشهر ، فاز 1
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :37245563
    آدرس :خیابان رضوی (خیابان توحید ) ، پلاک 26
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33641923
    آدرس :چمن ، چمن 59 ، صدوقی 34، پلاک 35
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :37617030
    آدرس :بلوارسازمان آب ،600دستگاه
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38801954
    آدرس :الهیه ، میدان ولی عصر، ضلع جنوبی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33854414
    آدرس :سیدی سه راه هنرستان
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36222905
    آدرس :م 2قاسم آبادبلوارامامیه امامیه 42
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :