•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی شعب بانک پارسیان
    تلفن :38449640
    آدرس :خیابان احمد آباد- بین خیابان عدالت و محتشمی – پلاک 124
    کد شعبه : 2029
    عابر بانک : دارد
    تلفن :36028565
    آدرس : بلوار سجاد - بین خیابانهای حامد و مرجان - پلاک 372 و 374
    کد شعبه : 2093
    عابر بانک : دارد
    تلفن :36080810
    آدرس :بلوار معلم - نبش جلال آل احمد
    کد شعبه : 2091
    عابر بانک : دارد
    تلفن :37654777
    آدرس :میدان جانباز- ابتدای بلوار جانباز
    کد شعبه : 2052
    عابر بانک : دارد
    تلفن :38550646
    آدرس :خیابان امام رضا، بین خیابان امام رضا 6 و 8، مقابل هتل مدائن
    کد شعبه : 2103
    عابر بانک : دارد
    تلفن :38449111
    آدرس :خیابان دانشگاه – جنب هتل شیراز- پلاک 331
    کد شعبه : 2002
    عابر بانک : دارد
    تلفن :8449640
    آدرس :خیابان احمد آباد- بین خیابان عدالت و محتشمی – پلاک 124
    کد شعبه : دارد
    عابر بانک : 2029
    تلفن :6028565
    آدرس :بلوار سجاد - بین خیابانهای حامد و مرجان - پلاک 372 و 374
    کد شعبه : دارد
    عابر بانک : 2093
    تلفن :6080810
    آدرس : بلوار معلم - نبش جلال آل احمد
    کد شعبه : دارد
    عابر بانک : 2091
    تلفن :7654777
    آدرس :میدان جانباز- ابتدای بلوار جانباز
    کد شعبه : دارد
    عابر بانک : 2052
    تلفن :8550646
    آدرس : خیابان امام رضا، بین خیابان امام رضا 6 و 8، مقابل هتل مدائن
    کد شعبه : دارد
    عابر بانک : 2103
    تلفن :8449111
    آدرس :خیابان دانشگاه – جنب هتل شیراز- پلاک 331
    کد شعبه : دارد
    عابر بانک : 2002