•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی کنسولگری
    تلفن :38597551-2
    آدرس :-
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32229845
    آدرس :خیابان امام خمینی ، مقابل باغ ملی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38547066
    آدرس :-
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36076276
    آدرس :بلوار سجاد ،سجاد 17 ، مولوی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38418444
    آدرس :بلوار فرامرز عباسی ، عباسی 6 ، پلاک 61
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38417716
    آدرس :خیابان راهنمائی ، راهنمائی 10 ، پلاک 41
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :