•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی ادارات و سازمان ها
    تلفن :32225291-2
    آدرس :خیابان امام خمینی ، روبه روی بانک ملی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37620921
    آدرس :بلوار خیام ، حد فاصل چهارراه خیام و چهارراه شاهد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37640341-5
    آدرس :بلوار فردوسی ، جنب سالن شهید بهشتی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32229071-3
    آدرس :خیابان امام خمینی ، جنب بانک ملی ، روبه روی باغ ملی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38410012-14
    آدرس :میدان راهنمائی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32254061-9
    آدرس :خیابان امام خمینی ، حد فاصل ایستگاه سراب و میدان شهداء
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37635600-5
    آدرس :بلوار خیام ، حد فاصل چهارراه شاهد و بلوار فردوسی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37622361-5
    آدرس :بلوار خیام ، حد فاصل چهارراه شاهد و بلوار فردوسی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32230991
    آدرس :خیابان آزادی (شاهرضانو) ، نرسیده به چهارراه حجت (زرینه)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38592041-5
    آدرس :خیابان امام خمینی ، بعد از بانک ملی ، خیابان ثبت
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37688091-5
    آدرس :بلورا خیام ، حد فاصل چهارراه خیام و چهارراه شاهد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38590011-2
    آدرس :بلوار عدل خمینی ، جنب اداره کل پست
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32224606-8
    آدرس :چهارراه مقدم ، ابتدای بلوار شهید کامیاب
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32224820-8
    آدرس :چهارراه شهداء ، ابتدای خیابان آزادی (شاهرضا) ، روبه روی بازار مرکزی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37622910-6
    آدرس :بلوار خیام ، حد فاصل چهارراه شاهد و بلوار فردوسی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32225291
    آدرس :چهارراه خیام
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37628414-7
    آدرس :بلوار خیام ، نرسیده به بلوار فردوسی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38410230-8
    آدرس :کوهسنگی ، خیابان شهید هادی اسلامی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38430038
    آدرس :خیابان دانشگاه ، دانشگاه 13 ، پشت هتل صدر، پلاک 36
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38542051-9
    آدرس :خیابان دانشگاه ، بعد از چهارراه دکترا ، نرسیده به تقی آباد ، روبه روی خیابان کفادی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38599001-7
    آدرس :انتهای خیابان امام رضا
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38409041-3
    آدرس :خیابان کوهسنگی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32222150-9
    آدرس :بلوار مدرس (دروازه طلائی)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38679011-4
    آدرس :بلوار وکیل آباد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38433001
    آدرس :خیابان دانشگاه ، روبه روی دانشکده پزشکی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38430004-7
    آدرس :میدان تقی آباد ، ابتدای خیابان دانشگاه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37269501
    آدرس :خیابان صاحب الزمان ، نبش مولوی شمالی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38416440
    آدرس :خیابان آبکوه تقاطع عطار و تربیت ، ساختمان 111
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :
    آدرس :بلوار خیام ، حد فاصل چهارراه خیام و چهارراه شاهد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32215200-4
    آدرس :بلوار مدرس (دروازه طلائی)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37621901-9
    آدرس :بلوار خیام ، حد فاصل چهارراه شاهد و بلوار فردوسی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37610066-9
    آدرس :بلوار سازمان آب (شهید صادقی)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37643710-19
    آدرس :بلوار خیام ، تقاطع بلوار خیام و بلوار فردوسی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38675037-9
    آدرس :بلوار وکیل آباد ، وکیل آباد 39
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38403000-8
    آدرس :بلوار تلویزیون ، ابتدای شهرک نوفل لوشاتو
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38454100-3
    آدرس :بلوار بعثت ، نبش ناصرخسرو
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :35010042-5
    آدرس :بلوار وکیل آباد ، نبش اقبال لاهوری
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38440883
    آدرس :بلوار ملاصدرا ، ابتدای بلوار بعثت
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38670065
    آدرس :بلوار وکیل آباد ، وکیل آباد 61 - غدیر -
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33428801-4
    آدرس :خیابان نخریسی ، مقابل سپاه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38811169
    آدرس :بلواروکیل آباد ، وکیل آباد 8
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33400252
    آدرس :فرودگاه بین المللی ، جنب مهمانسرای فرودگاه ، سمت چپ
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38541031-9
    آدرس :خیابان بهار ، نرسیده به میدان بسیج مستضعفین (برق)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37248224
    آدرس :خیابان خواجه ربیع ، نرسیده به چهارراه راه آهن
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32222177-9
    آدرس :میدان شهداء
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32258062-6
    آدرس :خیابان امام خمینی ، نرسیده به خیابان پاسداران
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38411009
    آدرس :خیابان احمدآباد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37634007-9
    آدرس :بلوار خیام ، حد فاصل چهارراه خیام و چهارراه شاهد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37681060-2
    آدرس :بلوار خیام ، حد فاصل چهارراه خیام و چهارراه شاهد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :