•  

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی دفاتر پیشخوان ثبت احوال
    تلفن :37613225
    آدرس :بلوارفردوسی ، مقابل سالن بهشتی
    شماره دفتر - پیشخوان : 72-19-1060
    وضعیت : فعال
    تلفن :36627879
    آدرس :بلوار شریعتی ، شریعتی 28پلاک25
    شماره دفتر - پیشخوان : 71-19-1250
    وضعیت : فعال
    تلفن :36584333
    آدرس :بلوارتوس، توس 65 ، شهرک امام علی ، پلاک10
    شماره دفتر - پیشخوان : 72-19-1074
    وضعیت : فعال
    تلفن :37242111
    آدرس :خیابان حر عاملی ، نبش حر عاملی 68
    شماره دفتر - پیشخوان : 71-19-1147
    وضعیت : فعال
    تلفن :37340090-2
    آدرس :مطهری شمالی ، نبش مطهری 49
    شماره دفتر - پیشخوان : 72-19-1015
    وضعیت : فعال
    تلفن :33384022
    آدرس :بلوارصبا ، تقاطع صبا و شهید دائی، پلاک 439
    شماره دفتر - پیشخوان : 72-19-1080
    وضعیت : فعال
    تلفن :32733000
    آدرس :انتهای گاز شرقی، مقابل ورزشگاه قدس
    شماره دفتر - پیشخوان : 71-19-1245
    وضعیت : فعال
    تلفن :35026001-2
    آدرس :بلوار معلم ، بین معلم 73و75
    شماره دفتر - پیشخوان : 71-19-1094
    وضعیت : فعال
    تلفن :38941300
    آدرس :بلوار معلم، بین معلم 40 و 42
    شماره دفتر - پیشخوان : 72-19-1038
    وضعیت : غیرفعال
    تلفن :33685580
    آدرس :بین پنجراه و میدان 17 شهریور، جنب شهرداری
    شماره دفتر - پیشخوان : 72-19-1200
    وضعیت : فعال
    تلفن :37428082
    آدرس :خیابان خواجه ربیع ، خیابان خواجه ربیع29 ، مقابل آرامگاه
    شماره دفتر - پیشخوان : 72-19-1119
    وضعیت : فعال
    تلفن :33925629
    آدرس :شهرک طرق، بین خیابان شهید ساعی 25 و 27
    شماره دفتر - پیشخوان : 72-19-1163
    وضعیت : فعال
    تلفن :33868666
    آدرس :سیدی ، بین قائم 12 و 14
    شماره دفتر - پیشخوان : 72-19-1117
    وضعیت : فعال
    تلفن :37263338
    آدرس :بلوار عبدالمطلب ، عبدالمطلب 24
    شماره دفتر - پیشخوان : 72-19-1045
    وضعیت : فعال
    تلفن :38429908
    آدرس :میدان جمهوری، شهید منتظری 1
    شماره دفتر - پیشخوان : 72-19-1078
    وضعیت : فعال
    تلفن :32231196
    آدرس :میدان شهدا، ابتدای خیابان عبادی، روبروی عبادی8
    شماره دفتر - پیشخوان : 72-19-1198
    وضعیت :  فعال