•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی حسنیه و تکایا
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آخوند خراسانی 3-نبش کوچه اول سمت راست
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آخوند خراسانی 3-نبش کوچه اول سمت راست
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :بین خسروی و جهاراه شهدا کوچه روشن مقابل قماش فروشان بعد از حسینیه کویتیها
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :بین خسروی و جهاراه شهدا کوچه روشن مقابل قماش فروشان بعد از حسینیه کویتیها
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان شهید اندرزگو - کوچه شوکت الدوله - جنب حسینیه ام البنین
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان شهید اندرزگو - کوچه شوکت الدوله - جنب حسینیه ام البنین
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :دانش شرقی 19 بعد از هتل شبستان سمت چپ داخل کوچه (عنصری 6)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :دانش شرقی 19 بعد از هتل شبستان سمت چپ داخل کوچه (عنصری 6)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آزادی 4 - بعد از ضامن آهو - انتهای کوچه پ68
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آزادی 4 - بعد از ضامن آهو - انتهای کوچه پ68
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :ضلع جنوبی بازار رضاکوچه مکتب الرضا(ع)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :ضلع جنوبی بازار رضاکوچه مکتب الرضا(ع)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :آزادی 3 کوچه دوم - سمت چپ انتهای کوچه سمت راست پ 64
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :آزادی 3 کوچه دوم - سمت چپ انتهای کوچه سمت راست پ 64
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان نواب صفوی 11 پشت زائرسرای نجف اشرف کوچه باغ حسن خان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان نواب صفوی 11 پشت زائرسرای نجف اشرف کوچه باغ حسن خان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :بازارسرشور-32
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :بازارسرشور-32
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :گنبد سبز - کوچه فروغ - جنب حسینیه حضرت علی اصغر(ع)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :گنبد سبز - کوچه فروغ - جنب حسینیه حضرت علی اصغر(ع)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) -بعد از معین درباری مقابل هتل آپارتمان نورمرقدالرضا(ع)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا (ع) -بعد از معین درباری مقابل هتل آپارتمان نورمرقدالرضا(ع)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا(ع) 5 -چهنو -کوچه اکبر زاده پ15
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا(ع) 5 -چهنو -کوچه اکبر زاده پ15
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان طبرسی-نوغان 4-تپل محله مسجد مرویها پلاک 59
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان طبرسی-نوغان 4-تپل محله مسجد مرویها پلاک 59
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان نواب صفوی کوچه عباسقلی خان کوچه محمدیه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان نواب صفوی کوچه عباسقلی خان کوچه محمدیه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان شهید اندرز گو - بازار فرش - جنب مسجد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان شهید اندرز گو - بازار فرش - جنب مسجد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان اندرزگو کوچه شوکت الدوله کوچه نوذر کوچه میرعلم خان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان اندرزگو کوچه شوکت الدوله کوچه نوذر کوچه میرعلم خان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان نواب صفوی 10- کوجه حاج ابراهیم مقابل بیت آیت ا... مصباح 175
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان نواب صفوی 10- کوجه حاج ابراهیم مقابل بیت آیت ا... مصباح 175
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :کوچه آب میرزا - کوچه مادر شاهی پ23
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :کوچه آب میرزا - کوچه مادر شاهی پ23
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :ضلع جنوبی بازار رضا کوچه مکتب الرضا(ع)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :ضلع جنوبی بازار رضا کوچه مکتب الرضا(ع)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان شیرازی کوچه ملک
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان شیرازی کوچه ملک
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آخوند خراسانی کوچه آیت اله خامنه ای کوچه مقابل مدقق طوسی پلاک 44
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آخوند خراسانی کوچه آیت اله خامنه ای کوچه مقابل مدقق طوسی پلاک 44
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :بازارچه شهید آستانه پرست ابتدای کوچه ضیاء سمت چپ بن بست اول انتهای کوچه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :بازارچه شهید آستانه پرست ابتدای کوچه ضیاء سمت چپ بن بست اول انتهای کوچه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان نواب صفوی 11 پشت زائرسرای نجف اشرف کوچه باغ حسن خان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان نواب صفوی 11 پشت زائرسرای نجف اشرف کوچه باغ حسن خان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :چهار راه دانش- دانش شرقی 6 -خیابان اول سمت چپ
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :چهار راه دانش- دانش شرقی 6 -خیابان اول سمت چپ
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :کوچه عیدگاه کوچه جاوید پلاک12
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :کوچه عیدگاه کوچه جاوید پلاک12
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان طبرسی کوچه حاج تقی بعد از چهارراه پلاک 170
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان طبرسی کوچه حاج تقی بعد از چهارراه پلاک 170
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا(ع) بین 11و13 جنب بازار فرش
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا(ع) بین 11و13 جنب بازار فرش
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :اندرزگو- 15- انتهای کوچه پلاک 386
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :اندرزگو- 15- انتهای کوچه پلاک 386
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :کوچه عیدگاه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :کوچه عیدگاه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :بازارچه شهید آستانه پرست انتهای کوچه ضیاء بعد از هتل یزدپلاک 133
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :بازارچه شهید آستانه پرست انتهای کوچه ضیاء بعد از هتل یزدپلاک 133
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان نواب صفوی-کوچه عباسقلی خان کوچه محمدیه -کوچه دربند پلاک26
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان نواب صفوی-کوچه عباسقلی خان کوچه محمدیه -کوچه دربند پلاک26
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آزادی 9 کوچه اول سمت چپ
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آزادی 9 کوچه اول سمت چپ
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :آزادی 7 - بعد از کوچه اول سمت چپ - پلاک 20
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :آزادی 7 - بعد از کوچه اول سمت چپ - پلاک 20
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آیت اله شیرازی شیرازی 17 کوچه مهدیه پشت باغ نادری جنب مرکز توانبخشی شماره یک
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آیت اله شیرازی شیرازی 17 کوچه مهدیه پشت باغ نادری جنب مرکز توانبخشی شماره یک
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان شیرازی کوچه چهار باغ کوچه نظام الملکی کوچه مخابرات سر نبش سه راهی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان شیرازی کوچه چهار باغ کوچه نظام الملکی کوچه مخابرات سر نبش سه راهی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آخوند خراسانی کوچه آیت اله خامنه ای مقابل فضای سبز
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان آخوند خراسانی کوچه آیت اله خامنه ای مقابل فضای سبز
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان نواب صفوی مقابل طفلان مسلم
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان نواب صفوی مقابل طفلان مسلم
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :کوچه عیدگاه-کوچه بهادرخان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :کوچه عیدگاه-کوچه بهادرخان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :کوچه خامنه ای روبروی فضای سبز کوچه خمسه دست چپ پلاک10
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :کوچه خامنه ای روبروی فضای سبز کوچه خمسه دست چپ پلاک10
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :حد فاصل خسروی و چهاراه شهدا - کوچه روشن روبروی مدرسه خاتم الانبیاء
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :حد فاصل خسروی و چهاراه شهدا - کوچه روشن روبروی مدرسه خاتم الانبیاء
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان طبرسی کوچه آصفی کوچه حمام حاج نوروز
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان طبرسی کوچه آصفی کوچه حمام حاج نوروز
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) کوچه کربلا-سه راهی هادی خان بعد ازدجله پلاک 71
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا ( ع ) کوچه کربلا-سه راهی هادی خان بعد ازدجله پلاک 71
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :روبروی هتل آپارتمان کربلا انتهای کوچه سمت چپ
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :روبروی هتل آپارتمان کربلا انتهای کوچه سمت چپ
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :طبرسی - تپل محله-روبروی محمدی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :طبرسی - تپل محله-روبروی محمدی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان نواب صفوی 11 - کوچه باغ حسن خان پلاک34
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان نواب صفوی 11 - کوچه باغ حسن خان پلاک34
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان طبرسی-کوچه حوض امیر-جنب مظاهر انتهای کوچه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان طبرسی-کوچه حوض امیر-جنب مظاهر انتهای کوچه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان طبرسی کوچه شهید حسینی 8 انتهای کوچه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :خیابان طبرسی کوچه شهید حسینی 8 انتهای کوچه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :میدان طبرسی-کوچه محرابخان -کوچه شهید مجاور-پلاک 29
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :میدان طبرسی-کوچه محرابخان -کوچه شهید مجاور-پلاک 29
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :میدان 17 شهریور -کوچه تنباکوچی کوچه باغ حسن خان روبروی زائرسرای نجف اشرف
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :میدان 17 شهریور -کوچه تنباکوچی کوچه باغ حسن خان روبروی زائرسرای نجف اشرف
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :طبرسی 16-کوچه شهید حسینی-(کوچه مقابل هتل نگین ) مقابل هتل هلیا
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :-
    آدرس :طبرسی 16-کوچه شهید حسینی-(کوچه مقابل هتل نگین ) مقابل هتل هلیا
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :