•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی کلانتری
    تلفن :33661101
    آدرس :-
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38440017
    آدرس :دکتر بهشتی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32796656
    آدرس :-
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33861642
    آدرس :سیدی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38695355
    آدرس :-
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38795001-4
    آدرس :فلکه رضاشهر- سمت چپ، روبروی مهمانسرای فنی حرفه ای
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32223533
    آدرس :حریم حرم
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33646020-1
    آدرس :امام رضا(ع)
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :332224693
    آدرس :شهیدهاشمی نژاد، عشرت آباد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33419596
    آدرس :کوی پلیس
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38415555
    آدرس :سناباد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38433222
    آدرس :احمدآباد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33647000
    آدرس :مصلی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38542895
    آدرس :شهید فیاض بخش و پایانه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37511040
    آدرس :شهید صانعی، بلوار شفا
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36222600
    آدرس :قاسم آباد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36063631
    آدرس :سجاد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37612093
    آدرس :آبکوه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37331000-1
    آدرس :رسالت و خواجه ربیع
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32700700
    آدرس :طبرسی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :37332736
    آدرس :خواجه ربیع
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32590406
    آدرس :گلشهر
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33710522
    آدرس :شهید رجائی، ساختمان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38677444
    آدرس :هفت تیر(آب و برق) و ناجا
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38783072
    آدرس :رضاشهر
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :24222888
    آدرس :طرقبه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :24283555
    آدرس :شاندیز
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33921718
    آدرس :طرق متوسط شرق
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33960555
    آدرس :شهید باهنر
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38542895
    آدرس :ترمینال
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :36629666
    آدرس :کاظم آباد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32239830
    آدرس :خلق آباد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32120023-25
    آدرس :طبرسی شمالی و التیمور
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :334100001-5
    آدرس :فرودگاه
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33688027
    آدرس :نواب
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :2250143-5
    آدرس :هلالی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :33861642
    آدرس :سیدی
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :32256667
    آدرس :راه آهن
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38452800
    آدرس :میدان مادر
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :38330400-6
    آدرس :شهرک نجفی، بلوار سرافرازان
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :
    تلفن :3435001-3
    آدرس :-
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :