• برگزارکنندگان
   • اطلاعات تماس
    راهبر ارشد سامانه: 38487059
    پاسخگویی به سوالات : 31291513-051
    جستجوی پیشرفته
    نوع فراخوان : همهمزایدهمناقصه عمومیمناقصه محدودفراخوان
    نوع برگزاری : همه یک مرحله ای دو مرحله ایفراخوان
    موضوع :
    طبقه بندی :  
    برگزارکننده :
                                  
    رشته ها :
    تاریخ انتشار : از تاریخ تا تاریخ
    مهلت تحویل پیشنهاد : از تاریخ تا تاریخ
    مبلغ مناقصه : از تا
    وضعیت مناقصه / مزایده :
    درج شده از سامانه قراردادها