• بانک شهر
    تلفن :36668066
    آدرس :- قاسم آباد-نبش اندیشه 19 شهرداری منطقه 10
    توضیحات1 : 273
    توضیحات2 :