• دفتر ازدواج شماره 8
    تلفن :-
    آدرس :بلوار استقلال بین 10 و 12
    توضیحات1 : سیدحسن هاشمی
    توضیحات2 :