• مرکز آموزش علمی - کاربردی میراث خراسان رضوی
    تلفن :36080931
    آدرس :بلوار معلم-تقاطع معلم 24
    توضیحات1 : 36080931
    توضیحات2 : حسین عباس زاده