• مرکز آموزش علمی - کاربردی فنون و خدمات هوایی
    تلفن :33400245-33400245
    آدرس :بلوار جمهوری اسلامی، میدان فرودگاه
    توضیحات1 : 33400269
    توضیحات2 : دکتر جلیل شیرازی