• مرکز آموزش علمی - کاربردی فراز صنعت آیریا
    تلفن :35411777
    آدرس :شهرک صنعتی توس، بلوار اندیشه - فاز دو، ساختمان فراز صنعت
    توضیحات1 : 35411780
    توضیحات2 : احمد مستکملی