• مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت شهرک های صنعتی
    تلفن :36024380-36024361
    آدرس :بلوار سجاد- سجاد 24 - تقاطع سوم
    توضیحات1 : 36024380
    توضیحات2 : رضا نقی زاده