• مرکز آموزش علمی - کاربردی هواشناسی و علوم جو مشهد
    تلفن :33822306-9
    آدرس :بزرگراه شهید کلانتری، اداره کل هواشناسی خراسان رضوی، مرکز اقلیم شناسی
    توضیحات1 : 33822310
    توضیحات2 : -