• مرکز آموزش علمی - کاربردی پست خراسان رضوی
    تلفن :38016368-38517555
    آدرس :بلوار امام خمینی، اداره کل پست خراسان رضوی
    توضیحات1 : 38597001
    توضیحات2 : کوروش توکلی